Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji


 

LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

 

Co musisz wiedzieć na początku?
 

 

Kandydat, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego i został umieszczony na liście rankingowej zatwierdzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, może zostać przyjęty do służby w Policji, w terminie wskazanym na naszej stronie internetowej w zakładce: 

Limity przyjęć do służby w Policji.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że każdy kandydat w kwestionariuszu osobowym wskazuje jednostkę Policji, w której chciałby pełnić służbę. Niemniej jednak Komendant Wojewódzki Policji, kierując się dobrem służby oraz sprawując nadzór nad wszystkimi jednostkami Policji w danym województwie, podejmuje decyzję o przydzieleniu nowych funkcjonariuszy do służby w poszczególnych komendach miejskich i powiatowych Policji, uwzględniając aktualne pilne potrzeby kadrowe danej jednostki. Stąd też propozycje kandydata określone w kwestionariuszu stanowią jedynie instrument pomocniczy dla komendanta przy ocenie możliwości uzupełniania stanu kadrowego poszczególnych jednostek.

Po wstąpieniu w szeregi Policji przez 1-2 tygodnie policjant pełni służbę w jednostce, do której został przydzielony, a następnie zostaje skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych, np. w Słupsku, Pile czy Szczytnie. Szkolenie to trwa ok. 6,5 miesiąca i odbywa się w systemie skoszarowanym (tj. pobyt całodobowy z wyżywieniem) i polega na uczestniczeniu w zajęciach dydaktycznych m.in. z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, technik obezwładniania, musztry, użycia środków przymusu bezpośredniego, a także strzelania z broni palnej. Szkoły zapewniają wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego.          

Policjant skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe uczestniczy w szkoleniu obowiązkowo w umundurowaniu policyjnym (ćwiczebnym) i podlega szczególnej dyscyplinie służbowej określonej w regulaminie szkoły. W szczególności policjant zobowiązany jest dostosować się do harmonogramu dnia (tj. godziny pobudki, rozpoczęcia i zakończenia zajęć, udania się na posiłki), a także do przestrzegania zasad hierarchizacji, tj. starszeństwa stopniem, drogi służbowej czy też wykonywania poleceń przełożonych.

Zanim jednak kandydat zostanie przyjęty do służby, znając datę przyjęcia, winien podjąć w życiu prywatnym i zawodowym działania mające na celu uporządkowanie spraw osobistych, co umożliwi i jednocześnie pomoże spokojnie, bezstresowo i skutecznie ukończyć szkolenie i podjąć dalszą służbę w macierzystej jednostce Policji, czyli tej, do której został przydzielony.

Przez pierwsze trzy lata policjant będzie pełnił tzw. służbę przygotowawczą w pionie prewencji. Oznacza to m.in. służbę patrolową, patrolowo-interwencyjną, w ruchu drogowym, zabezpieczanie meczy, imprez masowych, manifestacji itp.

Wynagrodzenie policjanta podczas szkolenia zawodowego podstawowego wynosi ok. 1700 zł netto, natomiast po szkoleniu i mianowaniu na policjanta – ok. 2600 zł netto i będzie wzrastać wraz awansem w służbie.

Ponadto policjantowi przysługują nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe oraz dofinansowanie do wypoczynku na każdego członka rodziny. Dodatkowo policja gwarantuje możliwość doskonalenia zawodowego i możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego.

Prawa emerytalne przysługują policjantowi po 25 latach służby w 55 roku życia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku. poz. 355 z późh. zm)

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy ( odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinni złożyć niżej wymienione dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku we wtorki w godzinach 8.00- 10.00 ul. Okopowa 15,pokój nr 008, 10, tel (58) 32-15-161,. (58) 32 15 500, (58) 32 15 556, (58) 32 15 273, 

.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę (z lewej strony podania margines 2.5 cm szerokości),
 • wypełniony czytelnie, drukowanymi literami kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
 • kserokopię dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu),
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wczesniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objety ewidencją wojskową aby udokumentować fakt, iż posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej (pieczątka właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy).

Ponadto osoby składające dokumenty powinny posiadać przy sobie dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości. Osoby, Które posiadają "nowe dowody" (bez wpisanego miejsca zameldowania) winny posiadać dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego przez pracownika Zespołu ds. Doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej i miejskiej Policji, lub ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia oraz umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia lub bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii A lub C.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r.  poz.355 ze zm.),
 • ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228),
 • rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA (Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349 ze zmianami),
 • Decyzja nr 196 KGP z dnia 12.06.2012 roku w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z dnia 12.06.2012 roku),
 • decyzja nr 744 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 141),
 • decyzja nr 746 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 143),
 • decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie prowadzenia badań psychologicznych testem MultiSelect osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny tych badań (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 15, poz. 110).

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 


 


 


 


 

 
 

Metryczka

Data publikacji 27.05.2019
Data modyfikacji 27.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
Osoba udostępniająca informację:
asp.sztab Sławomir Gradek
Osoba modyfikująca informację:
asp. sztab. Sławomir Gradek
do góry